طراحی سایت

                              اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر علی دل پیشه ریاست دانشگاه
2 دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی
3 دکتر بهزاد بدخش معاون تحقیقات و فناوری
4  دکتر عبدالنور کردجمشیدی  معاون درمان
5 دکتر جمیل صادقی فر معاون دانشجویی و فرهنگی
6 دکتر جهانگیر عبدی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
7 دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
8 دکتر شاهین شهبازی رئیس دانشکده پزشکی
9 دکتر محمدرضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
10 دکتر اسد میرزایی رئیس دانشکده پیراپزشکی
11  دکتر حمید تقی نژاد  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
12  دکتر علی عمارلویی
 رئیس دانشکده بهداشت
13  دکتر فیروز بالاوندی  رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
14  دکتر علی نظری  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
15   دکتر افرا خسروی مدیر امور هیت علمی
16 آقای ساسان پورمنتی  دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
17 اسکندرغلامی پریزاد عضو هیت علمی
18 دکتر رضا ولیزاده
عضو هیت علمی
19 دکتر پرویز کریمی  عضو هیت علمی
20 دکتر کریم همتی  عضو هیت علمی

 

 

 

 

جستجو