اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر کریم همتی ریاست دانشگاه
2 دکتر رضا ولی زاده معاون آموزشی
3 دکتر غلامرضا کلوندی معاون تحقیقات و فناوری
4  دکتر قباد آبانگاه  معاون درمان
5 دکتر روح اله استاک معاون دانشجویی و فرهنگی
6 دکتر افرا خسروی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
7 دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
8 دکتر  رئیس دانشکده پزشکی
9 دکتر حمیدرضا کاظمی رئیس دانشکده دندانپزشکی
10 دکتر جهانگیر عبدی رئیس دانشکده پیراپزشکی
11  دکتر اشرف دیرکلوند  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
12  دکتر علی عمارلویی
 رئیس دانشکده بهداشت
13  دکتر عسکر صوفی نیا  رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
14  دکتر جلیل فیضی  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
15   دکتر اسد میرزایی مدیر امور هیت علمی
16 آقای ساسان پورمنتی  دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
17 اسکندرغلامی پریزاد عضو هیت علمی


 

 

 

 

جستجو