رشته ها و مقاطع تحصیلی

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

ردیف
نام رشته
مقطع
 1

 مرکز آسیب های روانی و اجتماعی by reserch

دکترا Ph.d
 2  مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینیby research دکترا Ph.d
 3  داخلی  دستیاری تخصصی
 4  اطفال  دستیاری تخصصی
5
پزشکی
دکتری عمومی
6 دندانپزشکی دکتری حرفه ای
7 اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد
8
علوم تشریح
کارشناسی ارشد
9
میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد
10 پرستاري داخلي جراحي
کارشناسی ارشد
11 پرستاري سالمندي
کارشناسی ارشد
12 انگل شناسي پزشكي
کارشناسی ارشد
13 آموزش بهداشت
کارشناسی ارشد
 14  آمار زیستی
کارشناسی ارشد
 15  بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد
16 اتاق عمل 
 کارشناسی پیوسته
17 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 کارشناسی پیوسته
18 مهندسی بهداشت محیط
 کارشناسی پیوسته
19 پرستاری
 کارشناسی پیوسته
20
علوم آزمایشگاهی
 کارشناسی پیوسته
21
 مامایی
 کارشناسی پیوسته
22
هوشبری
 کارشناسی پیوسته
23
اتاق عمل
کارشناسی ناپیوسته
24
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
کارشناسی ناپیوسته
25
مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ناپیوسته
26
پرستاری
کارشناسی ناپیوسته
27
علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ناپیوسته
28
علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ناپیوسته
29
مامایی
کارشناسی پیوسته
30
هوشبری
کارشناسی ناپیوسته
31
هوشبری
کارشناسی ناپیوسته
32 بیولوژی و مبارزه با ناقلین
کارشناسی پیوسته
33  فوریت های پزشکی  کارشناسی پیوسته
34 فوریت های پزشکی کاردانی
 

 

جستجو