معرفی

تا قبل از سال ۱۳۶۸ سازمان منطقه بهداشت و درمان عهده دار سلامت استان بوده در سال ۱۳۶۹ دانشگاه پرستاری و مامایی شکل گرفت و با پذیرش ۱۴ نفر دانشجوی پرستاری در ساختمان استیجاری در خیابان پاسداران ایلام شروع به ترتیب دانشجو نمود و در سال ۱۳۷۴ با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای عمومی و اضافه شدن سه دانشکده بهداشت، پیراپزشکی و دانشکده پزشکی و به دلیل فعالیتهای علمی و پژوهشی به دانشگاه علوم پزشکی ایلام ارتقاء یافت و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی با شش معاونت و هشت شبکه بهداشتی درمانی و پنج دانشکده پزشکی، پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی، بهداشت و و دندان پزشکی و قریب به ۱5۰ نفر اعضای هیئت علمی و بیش از چهار هزار نیروی رسمی، پیمانی، شرکتی. 3۰ رشته شامل:

1-دکترای تخصصی در رشته های داخلی و اطفال
2-دکترای  عمومی پزشکی و دندان پزشکی
3- کار شناسی ارشد میکروبیولوژی و آناتومی، پرستاری سالمندی، پرستاری داخلی جراحی، آموزش بهداشت ، اپیدمیولوژی  ، آمار زیستی ،انگل شناسی ،بیوشیمی بالینی
4-کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: پرستاری، بهداشت محیط، مامایی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی،اتاق عمل
5-کاردانی: فوریتهای پزشکی، بهداشت سلامت دهان
 در حال انجام وظیفه است.جستجو