طراحی سایت
آمار

دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی96-95

 ردیف  مقطع  تعداد
1  دستیاری تخصصی بالینی
 14
2  دکترا ph.d
 5
3 دکتری عمومی
 628
4 کارشناسی ارشد
 162
5 کارشناسی پیوسته
 1025
6 کارشناسی ناپیوسته
 434
7 کاردانی  80
   جمع کل
 2348

دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم  سال تحصیلی94-93 

 

ردیف مقطع                           
تعداد
1 دکترا  ph.d 6
 2  دکتری عمومی
 389
 3  کارشناسی پیوسته
 1034
 4  کارشناسی ناپیوسته
 324
5 کارشناسی ارشد 79
6 کاردانی 58
 جمع كل 1890
جستجو