آمار

دانشجویان شاغل به تحصیل در  سال تحصیلی98-97

 ردیف  مقطع  تعداد
1  دستیاری تخصصی بالینی
 29
2  دکترا ph.d
 3
3 دکتری عمومی
 836
4 کارشناسی ارشد
 192
5 کارشناسی پیوسته
 1091
6 کارشناسی ناپیوسته
 338
7 کاردانی  55
   جمع کل
 2544

جستجو