فارغ التحصیلان علوم پزشکی ایلام تا تاریخ 1400/02/06

 

تعداد دانشجویان رشته مقطع
4 بیماری های داخلی تخصصی بالینی
7 کودکان تخصصی بالینی
1 اپیدمیولوژی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)
1 بهداشت باروری دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)
1 میکروب شناسی پزشکی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)
566 پزشکی دکتری عمومی
70 دندانپزشکی دکتری عمومی
352 اطاق‌عمل کاردانی
216 بهداشت حرفه ای کاردانی
41 بهداشت خانواده کاردانی
14 بهداشت دهان کاردانی
319 بهداشت عمومی‌(‌مبارزه‌بابیماریها) کاردانی
479 بهداشت محیط کاردانی
487 بهداشت‌عمومی‌(‌تنظیم‌خانواده) کاردانی
22 تکنسین سلامت دهان کاردانی
413 علوم‌ازمایشگاهی کاردانی
269 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کاردانی
303 مامائی کاردانی
297 هوشبری کاردانی
32 اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد ناپبوسته
10 انگل شناسی کارشناسی ارشد ناپبوسته
4 آمار زیستی کارشناسی ارشد ناپبوسته
15 آموزش بهداشت کارشناسی ارشد ناپبوسته
17 آناتومی کارشناسی ارشد ناپبوسته
11 بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد ناپبوسته
20 پرستاری داخلی - جراحی کارشناسی ارشد ناپبوسته
13 پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد ناپبوسته
44 میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ناپبوسته
213 اتاق عمل کارشناسی پیوسته
173 بهداشت عمومی کارشناسی پیوسته
15 بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها کارشناسی پیوسته
1077 پرستاری کارشناسی پیوسته
16 تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی پیوسته
242 علوم ازمایشگاهی کارشناسی پیوسته
244 مامائی کارشناسی پیوسته
185 مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی پیوسته
153 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی پیوسته
234 هوشبری کارشناسی پیوسته
105 اتاق عمل کارشناسی ناپبوسته
183 بهداشت عمومی کارشناسی ناپبوسته
38 پرستاری کارشناسی ناپبوسته
16 تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی ناپبوسته
34 حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین کارشناسی ناپبوسته
126 علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپبوسته
66 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کارشناسی ناپبوسته
105 مامایی کارشناسی ناپبوسته
155 مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ناپبوسته
5 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار کارشناسی ناپبوسته
142 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ناپبوسته
108 هوشبری کارشناسی ناپبوسته

 

 

 

 

جستجو